งานออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา และจัดทำ BOQ (Design, Estimation & BOQ)

  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานระบบไฟฟ้า
  • งานระบบสื่อสาร
  • งานระบบสุขาภิบาล
  • งานระบบระบายอากาศ
  • งานระบบป้องกันอัคคีภัย