WorldNext Groups

  • งานระบบไฟฟ้า (Electrical System)
  • งานดักส์ และระบบระบายอากาศ (Ducts & Exhaust System)
  • งานท่อต่างๆ (Piping Works)
  • งานยิปซั่ม และอลูมิเนียม (Gypsum & Aluminium Work)
  • งานก่อสร้าง (Construction)
  • งานออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา และจัดทำ BOQ (Design, Estimation & BOQ)

 

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการจาก WorldNext Groups

     เพราะ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบยูติลิตี้ งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า ส่งมอบงานตรงเวลา เน้นความสะดวกสบายของลูกค้า และคุณภาพของงานเป็นหลัก

 

เรายึดมั่นในคำว่า

"คุณภาพ บริการ ส่งมอบงานตรงเวลา และความสะดวกสบายของลูกค้า"